Vad täcker och täcker inte garantin för min GPS-enhet?

Garantivillkor
 

Garantin gäller för fabrikationsfel, inte skador som orsakats av en olyckshändelse eller för att du hanterat vara fel. Kvitto skall kunna uppvisas med datum för inköp av produkten, serienumret och säljaren av produkten. Tillverkaren och/eller dess auktoriserade serviceverkstad kan vägra att reparera produkten om något av ovanstående inte uppfyllts. Denna begränsade garanti gäller endast i det land där produkten köpts. Detta gäller även Tracker Oy´s avsedda tillbehör som säljs i landet. Garantiperioden börjar när produkten sålts till slutanvändaren. Produkten består av olika komponenter och olika delar/produkter kan vara föremål för olika garantiperioder. Garantiperioden för hund-GPS-enheten är två (2) år från inköpsdatumet för produkten. Garantiperioden för hund-GPS-batterier är sex (6) månader från inköpsdatumet för produkten.

 

Garantin gäller inte

1. Onormalt slitage och användning.
2. Defekter som orsakas genom ändring av produkten.
3. Om enheten har öppnats av dig själv (Till exempel: Om du byter ut enhetens batteri mot en annan batteri än den som godkänts av Tracker), kommer garantin att upphöra omedelbart och t.ex. Att byta SIM-kort för följande enheter är inte tillåtet och kommer att ogiltigförklara enhetens garanti: Tracker Active, Tracker Bark, Tracker Artemis, Tracker G10i, Ultracom R10i, Ultracom R10i Hybrid
4. Skador som orsakats av felaktig användning eller lagring av produkten
5. Konsekvenserna av obehöriga servicehandlare, säljare eller om kunden själv gjort ändringar.
6. Olyckor eller liknande, som inte orsakats av tillverkaren.
7. Tracker Oy garanterar inte att enheten kan levereras med olika sorters kontakter.
 8. Ändringar i enhetens programvara (begränsande funktioner av enheten) om lagen kräver det. 

 

Om du vill kontrollera om garantin fortfarande är giltig måste du först ta reda på vilket som är IMEI (serienummer) på din enhet.

Kontakta sedan Tracker Service så kan de kontrollera vilken garantiperiod som gäller för enheten, med hjälp av enhetens IMEI.

 

Du kan också kontakta Tracker Support eller skicka oss ett ärende om du stöter på oväntade problem eller felmeddelanden etc. så att vi kan ge dig mer detaljerade instruktioner